roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Deschiderea anului școlar 2020-2021

Deschiderea anului școlar și programul de activitate cu elevii și preșcolarii în data de 14 septembrie 2020 la Școala Gimnazială Lețcani

 1. Se respectă scenariul galben, cu derogările aprobate, iar programul prevăzut în procedură se decalează, la toate școlile și grădinițele, cu o jumătate de oră, (de exemplu, elevii de gimnaziu de la Școala Lețcani, care, potrivit procedurii, vin la școală începând cu ora 7 și 20 min., pe data de 14 septembrie vor veni începând cu orele 7 și 50 min.) Elevii de la clasele gimnaziale care vor funcționa în regim mixt și care în săptămâna 14-19 septembrie vor participa la lecții on-line, vor participa la activitățile din data de 14 septembrie tot on-line. Învășătorii/profesorii pentru înv. primar și educatoarele de la grupele car vor funcționa în același regim, pot organiza în cursul aceleiași zile, după o jumătate de oră de la întâlnirea cu prima serie și cu grupa programată în săptămâna respectivă pentru activități on-line.
 2. Intrarea elevilor, circuitele și toate celelalte operațiuni prevăzute în procedura unei zile normale de activitate se respectă întocmai. După intrarea în sălile de clasă, la nivelul fiecărei clase/grupe învățătorii/diriginții vor rezolva probleme specifice primei zile de școală, iar începând cu orele 9.15 vor urmări/asculta on.line mesajul rostit/transmis de către director și prezentarea unor măsuri organizatorice specifice pentru noul an de învățământ de către directorul adjunct, medicul școlar etc.
 3. Programul zilei de 14 septembrie mai cuprinde:
 • -triajul epidemiologic pentru începutul anului școlar și clarificarea principalelor probleme ce țin de situația medicală a elevilor
 • -prezentarea la clasă de către diriginte/înv a
  • Ordinului comun al E.C. și MS nr. 5487/1494/2020 și instructajul privind normele de igienă, dezinfecție și alte măsuri de protecție împotriva infectării cu SARS CoV 2 și de prevenire a altor genuri de îmbolnăviri; instructajele privind SSM, SU și siguranța în mediul școlar
  • prelucrarea noului ROFUIP aprobat prin Ordin MEC
  • distribuirea manualelor școlare
  • rezolvarea problemelor de organizare a colectivului de elevi/grupei de preșcolari
  • prezentarea Procedurii privind aplicarea Ordinului comun al E.C. și MS nr. 5487/1494/2020 și stabilirea măsurilor pentru respectarea acesteia

 


 

Reglementări privind deschiderea anului școlar 2020-2021:

 

Extras din Hotărârea nr. …/3.09 2020 a Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani pentru stabilirea responsabilităților privind aplicarea Ordinului comun al M.E.C. și MS nr. 5487/1494/2020

 

Procedura privind organizarea activității în cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani și al structurilor arondate în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

Ordinul comun 5487-1494 / 2020 - al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății + măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Dosar pentru rechizite și tichete sociale

În acest an cei părinții care depun dosarele pentru rechizite sunt trecuți automat și pe listele pentru a primi tichetele sociale educaționale în valoare de 500 lei.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

 

ACTE NECESARE:

 1. Cerere;
 2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință de la ANAF;
 • Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
 • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2020);
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).

 

Dosarele se depun prin intermediul diriginților/învățătorilor/educatorilor. Termenul maxim este 16 septembrie 2020.

 
 

Pios omagiu doamnei profesor Mihaela Margapolya Archip

Conducerea, corpul profesoral, elevii și întreaga comunitate cultural-educațională constituită în jurul Școlii Gimnaziale Lețcani regretă profund plecarea, atât de devreme, pe drumul eternității a doamnei Mihaela Margapolya Archip, eminent profesor de limba și literatura română, cu o carieră didactică impresionantă, de 37 de ani, din care aproape 30 de ani numai la școala noastră, căreia îi aduc, și pe această cale, un PIOS OMAGIU.
Doamna profesoară Mihaela Archip face parte din grupul de profesori care au venit la școala noastă imediat după revoluție și care au preferat să rămână, să se realizeze profesional și să-și lege pentru totdeauna numele, cariera și viața de Școala Lețcani. Vasta cultură umanistă, excepționala pregătire de specialitate, pedagogică și didactico-metodică dobândite ca studentă a Facultății de Filologie, secția limba română-limba franceză a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, munca neîntreruptă, dragostea pentru copii și devotamentul față de școală, pe care doamna Mihaela Archip le-a manifestat încă din primii ani de activitate, au ajutat-o să se impună în scurt timp ca unul dintre cei mai buni și apreciați profesori și să ne convingă că este omul de care Școala Lețcani avea nevoie. Iar evoluția în cariera didactică, eforturile depuse și rezultatele obținute de doamna profesoară în cei aproape treizeci de ani de activitate au confirmat nu doar așteptările mele, ci și pe cele ale întregii comunități școlare locale. Indiferent că vorbim de lecții de gramatică, de comunicare, de lectură, de literatură sau de dirigenție, de activități de predare-învățare, de recapitulare, consolidare sau evaluare, de acțiuni prevăzute în curriculumul școlar sau extracurriculare, demersurile didactice sau/și educaționale concepute și realizate de doamna Mihaela Archip au impresionat de fiecare dată prin rigoare științifică, logică internă impecabilă, adecvare la particularitățile de vârstă sau individuale ale elevilor și preocupare pentru învățare temeinică, prin atenția acordată formării competențelor de comunicare, dezvoltării gustului pentru lectură și valorificării valențelor educativ-formativ ale curriculumului școlar, prin alegerea inspirată a metodelor didactice și a mijloacelor de învățământ, prin claritatea explicațiilor sau a demonstrațiilor și prin diversitatea modalităților de implicare a elevilor în procesul de învățare. Iar toate acestea s-au reflectat decenii de-a rândul în rezultatele de ansamblu și în performanțele obținute de elevii pregătiți de doamna profesoară, care, de fiecare dată, au obținut cele mai multe premii și diplome la fazele superioare (județene, regionale sau naționale) ale olimpiadelor și concursurilor școlare, au avut cele mai bune rezultate la evaluările naționale, au fost admiși și s-au afirmat la cele mai bune licee din Iași, contribuind la creșterea prestigiului Școlii Lețcani.
Pe lângă activitatea la catedră doamna Archip a coordonat, ani de-a rândul, activitatea educativă din școală, a inițiat nenumărate proiecte și parteneriate educaționale, a susținut programele culturale locale, a prezentat expuneri și a participat la conferințele sau reuniunile organizate în comun cu Centrul Cultural Lețcani, a înființat și a coordonat reviste pentru elevi și a publicat articole și studii pe teme de cultură și educație în revista Satele ieșene (Povățuitorul comunității), a îndrumat, în calitate de profesor diriginte, mai multe colective de elevi și nu s-a eschivat de la niciuna dintre sarcinile și responsabilitățile care i-au revenit ca om al școlii. Doamna profesoară a avut o activitate susținută nu doar la nivelul școlii sau al comunității locale, ci și la nivel județean. A făcut parte din comisiile județene de organizare sau/și evaluare a lucrărilor scrise la examenele naționale sau la olimpiadele și concursurile școlare, a participat la pregătirea și a însoțit echipajele reprezentative ale Județului Iași la fazele naționale, a participat la conferințe, simpozioane etc, a susținut activități în cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de limba și literatura română sau ale consilierilor educativi, fiind de fiecare dată apreciată pentru prestațiile avute și contribuind astfel la creșterea prestigiului școlii. Prin aceste strădanii și reușite profesionale, prin calitățile sale umane, prin modul exemplar în care și-a onorat statutul de om al școlii și a contribuit la promovarea valorilor perene ale culturii și mai ales pentru modul special în care a știut și a reușit să îmbogățească și să înfrumusețeze sufletele atâtor generații de elevi, doamna profesoară Mihaela Archip s-a impus și va rămâne în conștiința fiecăruia dintre noi și a întregii noastre comunități educaționale ca un autentic „crainic de ideal”, ca unul dintre cei mai harnici „răscolitori sau semănători de gânduri” și de valori autentice și ca unul dintre cei mai devotați profesori pe care i-a avut Școala și Comuna Lețcani din toate timpurile. PIOS OMAGIU, doamnă profesor Mihaela Archip! Sincere condoleanțe familiei!
 
Director,
Prof. Ovidiu Ursache

 

Cei care doresc să aducă un ultim omagiu doamnei profesor,  pot face aceasta la capela bisericii Eternitatea. Înmormântarea va avea loc luni, 6 septembrie, ora 13,00, la Cimitirul Eternitatea.

 

Rezultatele admiterii la liceu - listă anonimizată

În linkurile următoare puteți găsi rezultatele admiterii la liceu (anonimizate) pentru elevii din școala noastră. Toți candidații noștri au fost admiși la liceu în prima etapă a admiterii computerizate. Urmăriți site-urile liceelor la care ați fost admiși pentru a găși data la care trebuie să depuneți dosarul de înscriere.

Elevii admiși din Școala Gimnazială Lețcani

Elevii admiși din Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca

Vizualizarea lucrărilor de la E.N. 2020

În atenția elevilor care doresc să-și vizualizeze lucrările de la Evaluarea Națională 2020

 

În perioada 29 iunie – 17 iulie 2020 vor fi parcurse următoarele etape în vederea vizualizării lucrărilor candidaților:

30 iunie – 1 iulie 2020           -   Depunerea și înregistrarea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor - Descarcă cererea!

În intervalul orar: 10.00h - 13.00h, la secretariatul Școlii Gimnaziale Lețcani (domnului informatician)

13 – 17 iulie 2020                -     Vizualizarea lucrărilor

Rezultatele finale la Evaluarea Națională (după contestații)

(rezultatele după contestații)

Rezultatele finale nu pot fi contestate.

Începând de luni, 29 iunie 2020, se realizează înscrierea la Școala Profesională și de joi, 2 iulie, începe înscrierea pentru Admiterea la Liceu. Pentru detalii suplimentare și programarea privind completarea fiselor de opțiuni contactați profesorii diriginți.

 

 

 

 

Organizarea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a

cu microbuzul școlar al elevilor către centrul de examen.

Consultați la E.N. 2020 - clasa a VIII-a.

Elevii care se vor prezenta la examen trebuie să aibă asupra lor Cartea de Identitate și , completată de către un părinte sau tutore legal și prezentată doamnei doctor la intrarea în școală. Fără această declarație nu au voie să intre în centrul de examen. De asemenea, nu vor intra la examen elevii care sunt respinși în urma triajului epidemiologic efectuat de către personalul medical al școlii sau care nu acceptă să le fie măsurată temperatura.