roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Concursuri pentru ocuparea posturilor de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU și MUNCITOR DE ÎNTREȚINERE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, COM. LEȚCANI, JUD. IAȘI, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a posturilor corespunzătoare funcției de execuție:

 • 1 post de administrator de patrimoniu cu normă întreagă, studii superioare în domeniul economic – administrație publică sau studii superioare în domeniul tehnic-inginerie
 • 1 post muncitor de întreținere cu normă întreagă, minimum studii generale (absolvent 8 clase); calificare în  meserii lăcătuș mecanic, constructor, electrician constituie avantaj.

            Vechime în specialitate

 • Pentru administrator de patrimoniu: minimum 1 an
 • Pentru muncitor de întreținere: minimum 2 ani vechime în muncă

            Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale Lețcani:

- pentru funcția de administrator de patrimoniu

               8 februarie 2021, ora 9 – proba scrisă

               9 februarie 2021, ora 9 – proba practică

                                           ora 12 - interviul

 • pentru funcția de muncitor de întreținere

             8 februarie 2021, ora 12 - proba practică

             9 februarie 2021, ora 14  – interviul.

 

Anuntul complet se poate vedea AICI.

Cererea pentru înscrierea la concurs se descarcă de AICI.

Fișa postului pentru administrator de patrimoniu - AICI.

Fișa postului pentru muncitor de întreținere - AICI.

Anunțul semnat și ștampilat se poate vedea AICI

 

Se dau BURSELE

Lista elevilor care primesc burse poate fi consultată AICI.

Programul pentru ridicarea burselor (sociale, de orfan, etc.) este:

începând de luni, 04 ianuarie 2020, între orele 9.00 - 12.00, la Secretariatul Școlii Gimnaziale Lețcani.

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

La următorul link aveți informațiile oficiale referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19:

https://vaccinare-covid.gov.ro/

100 tablete primite în cadrul programului „Școala de acasă”

Stimați părinți/Dragi elevi,

Vă aducem la cunoștință că în cadrul programului “Școala de acasă”, aprobat prin HG 370/2020, Școala Gimnazială Lețcani a primit un număr de 100 de tablete, pe care dorim să le distribuim în cel mai scurt timp elevilor (de la toate școlile din comună) care îndeplinesc criteriile stabilite de M.E.C și ai căror părinți/reprezentanți legali depun în acest sens o cerere  și declarația pe propria răspundere din care rezultă că familia sau/și elevul nu dispun de niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet și acceptă să semneze cu unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani un contract de comodat privind darea în folosință gratuită a dispozitivului. Potrivit Ordinului M.E.C nr. 4738/2020, criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului „Școala de acasă“,  sunt:

” a) elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională), înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat; b) elevii proveniți din medii defavorizate”,

iar „criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt:

a) elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

b) elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

c) elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet”.

Pentru a asigura respectarea normelor sanitare și juridice impuse din cauza pandemiei, cererile și declarațiile completate și semnate de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor se predau/transmit diriginților sau învățătorilor/profesorilor pentru învățământ primar ai claselor din care fac parte elevii, sau, în situația în care din motive bine întemeiate această modalitate nu pate fi folosită, direct la secretariatul școlii și se înregistrează până vineri, 11.12.2020 la orele 12.00 în registrul de intrare-ieșire a documentelor.

Detalii privind procedura de depunere a cererilor și a declarațiilor, de soluționare a cererilor, de semnare a contractelor, de predare-primire a tabletelor, puteți solicita telefonic sau on-line de la învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/diriginții claselor în care sunt înscriși elevii (potențiali beneficiari), de la membrii comisiei constituite în acest scop la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani (a cărei componență a fost actualizată prin HCA nr.14/03.12.2020 și este formată din doamna director adjunct prof. Marina Duduman (președinte), domnul informatician Crauciuc-Bujor Cătălin, doamna Gribincea Ana Maria (reprezentanta părinților), domnul profesor Oancea Vasile Felix (reprezentant al autorităților locale), și doamna Borș Rodica, administrator financiar/de patrimoniu (membri), respectiv, dacă este vorba de probleme care țin de depunerea cererilor și a declarațiilor.  de la secretariatul școlii.

Director, Prof. Ovidiu Ursache


HG 370/2020 - privind aprobarea programului național „Școala de acasă”.

Ordin - privind CRITERIILE DE REPARTIZARE a dispozitivelor electronice prin programul național „Școala de acasă”.

Măsuri pentru protejarea dreptului la imagine al participanților la orele online

Pentru protejarea dreptului la imagine atât a elevilor cât și a cadrelor didactice participante la activitățile online, toți participanții (cadre didactice, elevi, părinți) vor lua la cunoștință faptul că nu este permisă înregistrarea activităților didactice online și/sau distribuirea/multiplicarea acestor înregistrări sub nici o formă.

Astfel, părinții și elevii vor semna declarația de mai jos. Pentru detalii suplimentare luați legătura cu profesorul diriginte/învățător/educator de la clasa respectivă.

Model Declarație părinte și elev - se descarcă, se listează și apoi se semnează de către părinte și elev.

 

Deschiderea anului școlar 2020-2021

Deschiderea anului școlar și programul de activitate cu elevii și preșcolarii în data de 14 septembrie 2020 la Școala Gimnazială Lețcani

 1. Se respectă scenariul galben, cu derogările aprobate, iar programul prevăzut în procedură se decalează, la toate școlile și grădinițele, cu o jumătate de oră, (de exemplu, elevii de gimnaziu de la Școala Lețcani, care, potrivit procedurii, vin la școală începând cu ora 7 și 20 min., pe data de 14 septembrie vor veni începând cu orele 7 și 50 min.) Elevii de la clasele gimnaziale care vor funcționa în regim mixt și care în săptămâna 14-19 septembrie vor participa la lecții on-line, vor participa la activitățile din data de 14 septembrie tot on-line. Învășătorii/profesorii pentru înv. primar și educatoarele de la grupele car vor funcționa în același regim, pot organiza în cursul aceleiași zile, după o jumătate de oră de la întâlnirea cu prima serie și cu grupa programată în săptămâna respectivă pentru activități on-line.
 2. Intrarea elevilor, circuitele și toate celelalte operațiuni prevăzute în procedura unei zile normale de activitate se respectă întocmai. După intrarea în sălile de clasă, la nivelul fiecărei clase/grupe învățătorii/diriginții vor rezolva probleme specifice primei zile de școală, iar începând cu orele 9.15 vor urmări/asculta on.line mesajul rostit/transmis de către director și prezentarea unor măsuri organizatorice specifice pentru noul an de învățământ de către directorul adjunct, medicul școlar etc.
 3. Programul zilei de 14 septembrie mai cuprinde:
 • -triajul epidemiologic pentru începutul anului școlar și clarificarea principalelor probleme ce țin de situația medicală a elevilor
 • -prezentarea la clasă de către diriginte/înv a
  • Ordinului comun al E.C. și MS nr. 5487/1494/2020 și instructajul privind normele de igienă, dezinfecție și alte măsuri de protecție împotriva infectării cu SARS CoV 2 și de prevenire a altor genuri de îmbolnăviri; instructajele privind SSM, SU și siguranța în mediul școlar
  • prelucrarea noului ROFUIP aprobat prin Ordin MEC
  • distribuirea manualelor școlare
  • rezolvarea problemelor de organizare a colectivului de elevi/grupei de preșcolari
  • prezentarea Procedurii privind aplicarea Ordinului comun al E.C. și MS nr. 5487/1494/2020 și stabilirea măsurilor pentru respectarea acesteia

 


 

Reglementări privind deschiderea anului școlar 2020-2021:

 

Extras din Hotărârea nr. …/3.09 2020 a Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani pentru stabilirea responsabilităților privind aplicarea Ordinului comun al M.E.C. și MS nr. 5487/1494/2020

 

Procedura privind organizarea activității în cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani și al structurilor arondate în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

Ordinul comun 5487-1494 / 2020 - al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății + măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Dosar pentru rechizite și tichete sociale

În acest an cei părinții care depun dosarele pentru rechizite sunt trecuți automat și pe listele pentru a primi tichetele sociale educaționale în valoare de 500 lei.

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

 

ACTE NECESARE:

 1. Cerere;
 2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință de la ANAF;
 • Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
 • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2020);
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

Acest dosar pentru obținerea de rechizite școlare gratuite va duce și la adăugarea elevului în lista destinatarilor finali de tichete sociale pentru sprijin educațional conform OUG 133/2020 (tichet unic/ an școlar în valoare de 500 de lei).

 

Dosarele se depun prin intermediul diriginților/învățătorilor/educatorilor. Termenul maxim este 16 septembrie 2020.